Jumat, 09 September 2011

KAOS GAPLEK KHAS KEDIRI

DESAIN 1. KEDIRI KOTA TAHU

DESAIN 2. GETHUG GEDANG KHAS KEDIRI

DESAIN 3. SIMPANG LIMA GUMUL


DESAIN 4. KEDIRI CITY 


CEK FB       :kaosgaplek@yahoo.co.id 
CEK BLOG :kgaplek@gmail.com